Kana Wa Akhwatuha dalam Surah Al-Maidah (Studi Analisis Sintaksis)

Zul Arsil Majid, Hasanna Lawang, Nurfarida Hamid

Abstract


Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain kajian pustaka. Data yang dikaji berupa kana wa akhawatuha dalam Surah Al-Maidah. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa kartu data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian pada kana wa akhawatuha dalam Surah Al-Maidah (1) terdapat 43 kana wa akhawatuha yang terdiri atas 23 kana berupa fi’il madhi (verba perfektum), 6 kana berupa fi’il mudhari’ (verba imperfektum), dan 1 kana berupa fi’il amr (verba imperatif), 4 ashbaha berupa fi’il madhi (verba perfektum) dan 1 ashbaha berupa fi’il mudhari’ (verba imperfektum), 3 laisa berupa fi’il madhi (verba perfektum), mzala berupa fi’il mudhari’ (verba imperfektum), dan 3 ma dama berupa fi’il madhi (verba perfektum). (2) Ragam kana wa akhawatuha dari segi pengamalannya terdapat 39 fi’il yang mengamalkan tanpa syarat, 1 fi’il yang didahului la nafi, dan 1 fi’il yang beramal dengan syarat didahului ma mashdariyyah dhorfiyyah. Sedangkan dilihat berdasarkan ketashrifannya terdapat 36 fi’il kamilut tashrif, 1 fi’il naqishut tashrif dan 6 fi’il yang tidak dapat ketashrif dan dilihat berdasarkan butuh atau tidaknya pada khabar terdiri atas 42 fi’il naqish dan 1 fi’il tam. (3) Jenis isim kana wa akhawatuha dilihat dari segi makna, terdapat 3 isim zhahir dan 40 isim dhamir, jika dilihat berdasarkan bilangan, terdapat 16 isim mufrad, 1 isim tatsniah  dan 26 isim jama’ dan jika dilihat berdasarkan gender, terdapat 40 isim mudzakkar, 2 isim muannats dan 1 isim musytarak. Jenis khabar kana wa akhawatuha terdapat 17 khabar mufrad, 15 jumlah fi’liyyah, 10 jar majrur dan 1 yang tidak mempunyai khabar karena termasuk kana tam.

Keywords


Kana Wa Akhwatuha; Surah al-Maidah; Analisis Sintaksis

Full Text:

PDF

References


Alvivin, Susi dan Busri, Hasan. 2015. Ka>na Wa Akhwa>tuha> dalam Surah Al-Ma>idah. Journal Of Arabic Learning and Teaching. 4(2): 10.

Anwar, Moch. 1997. Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah dan ‘Imrthy. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Aribowo, Eric Kuntor. 2013. Fonologi dan Ortografi Bahasa Arab. Klaten: Yuma Perkasa.

Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. 2013. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak.

Hijriyah, Umi. 2018. Analisis Pembelajaran Mufradat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Surabaya: Gemilang.

Izzan, Ahmad. 2015. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: Humaniora.

Mu’minin, Imam Saiful. 2013. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf. Jakarta: Amzah.

Mubarak, Husni. 2011. Asal Usul Bahasa Arab. Jurnal Iqro’. 5(1): 111.

Muradi, Ahmad. 2015. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mustofa, Syarif. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang: UIN Press.

Nasution, Sakholid. 2017. Pengantar Linguistik Bahasa Arab, Sidoarjo:Lisan Arabi.

Noortyani, Rusma. 2017. Buku Ajar Sintaksis. Banjarmasin: Penerbar Media Pustaka.

Pilang, Abd. Rahman. 2013. Metodologi Penelitian. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Ramdiani, Yeni. 2014. Sintaksis Bahasa Arab. El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman. 7(2): 116-127.

Razin, Abu dan Razin, Ummu. 2015. Ilmu Nahwu Untuk Pemula. Tanpa Kota: Pustaka Bias.

Rusdianto. 2018. Cepat dan Mudah Belajar Bahasa Arab. Yogyakarta: Laksana.

Sugono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Yendra. 2018. Mengenal Ilmu Bahasa. Yogyakarta: Deepublish.

Zulhannan. 2014. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Zulifan, Muhammad. 2018. Bahasa Arab Untuk Semua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
DOI: http://dx.doi.org/10.33096/eljour.v2i1.80

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Zul Arsil Majid, Hasanna Lawang, Nurfarida Hamid

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

___________________________________________________________
Education and Learning Journal
ISSN2720-9156
Published by: Universitas Muslim Indonesia
Web : http://jurnal.fai.umi.ac.id/
Email : eljour@umi.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

View My Stats